Phòng thực hành may tại trung tâm nghề Batimex

Phòng thực hành may tại trung tâm nghề Batimex