Năm 2011_Nhật Bản là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế thị trường của Việt Nam